logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13851. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de febrer de 2021 per la qual es fan públics els representants dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern.

Avui s'ha constituït el Claustre de la Universitat de les Illes Balears en sessió extraordinària per elegir diversos representants dels claustrals al Consell de Govern, d'acord amb el que preveu l'article 25.1.e) dels Estatuts.

L’article 25.1.e) dels Estatuts preveu que en el Consell de Govern s’han d’integrar set representants claustrals dels estudiants (grup C), garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau. Per la seva banda, l’article 42.1.c) de la normativa electoral desenvolupa el precepte estatutari indicat i distribueix el nombre d’estudiants que s’han d’elegir: cinc claustrals dels estudis de grau, un claustral dels estudis de postgrau i un claustral dels estudis de doctorat.

Mitjançant l’Acord executiu 13698/2020, de 10 de novembre, es varen convocar eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat (FOU extr. núm. 504, d’11 de novembre) per al dia 17 de desembre de 2020.

L’article 34.2 de la normativa electoral i el punt 13 de l’annex de l’Acord executiu 13698/2020 estableixen que si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

En virtut de les previsions referides al paràgraf anterior, no va ser necessari realitzar cap elecció i es varen proclamar, automàticament, representants dels estudiants al Claustre els cinc estudiants presentats a les eleccions convocades per l’Acord executiu 13698/2020: 4 en representació dels estudiants de grau i 1 en representació dels estudiants de doctorat (no es presentà cap candidat en representació dels estudis de postgrau). Així, la Resolució del Rectorat 13777/2020, de 2 de desembre, va fer pública la relació dels representants del grup C) (estudiants) elegits per al Claustre de la Universitat, sense necessitat que tingués lloc la votació establerta.

Als claustrals publicats a la Resolució del Rectorat 13777/2020, s’hi ha de sumar, com a membre nat del Claustre i de conformitat amb les previsions de l’article 17.3.d) dels Estatuts, el president del Consell d’Estudiants (actualment, estudiant de grau).

Per tant, de conformitat amb les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, a la sessió del Claustre d’avui els sis alumnes claustrals han quedat proclamats, automàticament i sense necessitat de fer cap elecció, integrants del Consell de Govern tal com s’indica tot seguit:

Vocals representants dels claustrals del grup C) (estudiants) al Consell de Govern (article 34.2 normativa electoral):

Titulars

Estudis de grau

  1. Coll Garcia, Guillem (grau de Biologia)
  2. Ramon Perelló, Antoni (grau de Biologia)
  3. Cerdà Fullana, Antoni (grau de Dret)
  4. Soler Vives, Josep (grau d’Economia)
  5. Moreno Julià, Martí (president del Consell d’Estudiants i alumne matriculat al grau d’Estudis Anglesos)

Estudis de postgrau

­–

Estudis de doctorat

  1. Valera Pozo, Mario

Suplents

_

El període de mandat dels vocals representants dels estudiants (grup C) és el que estableix l'article 25.2 dels Estatuts de la Universitat: «La durada del mandat dels representants claustrals dels grups A), B) i D) és de quatre anys, i la dels representants del grup C), de dos anys.» Pel que fa a la durada de la representació del president del Consell d’Estudiants, s’han d’aplicar les disposicions de l’article 35.1.c) de l’Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat: «La condició de representant als òrgans col·legiats es perd per les causes següents: [...] c) Pel fet de deixar de pertànyer a l’òrgan o sector pel qual hom fou elegit.»

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet