logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13840. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de gener de 2021 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat. 

Annex

 

Cognoms i nom

 

Codi plaça

 

Unitat/Servei

 

Cos

 

Subgrup

 

Nivell

 

Data d’inici

 

Mesquida Calafat, Antònia

 

5333

 

 

Oficina de Suport a la Docència

 

CG

 

A2

 

25

 

 

22-12-2020

 

Rosselló Morey, Pere

 

267

 

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

 

CG

 

A2

 

23

 

22-12-2020

 

Tovar Ortega, Ana M.

 

5339

 

 

Oficina de Suport a la Docència

 

CG

 

C1

 

18

 

22-12-2020

CG: cossos generals