logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13841. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2021 per la qual es nomena coordinador dels estudis de la Facultat d’Educació a la Seu universitària de Menorca el professor Bartomeu Mut Amengual.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinador dels estudis de la Facultat d’Educació a la Seu universitària de Menorca el professor Bartomeu Mut Amengual, en substitució del senyor Pere Alzina Seguí, coordinador dels estudis de Mestre a la Seu universitària de Menorca, amb efectes retroactius des de l’inici de l’any acadèmic 2020-21.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. degà de la Facultat d’Educació i Sra. Gerent de la Universitat.