logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13839. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es nomena la senyora Isabel Morueco Alonso investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Isabel Morueco Alonso investigadora col·laboradora del Departament de Psicologia pel període comprès entre l’1 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.