logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13838. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2021 per la qual es nomena el senyor Javier Vidal Berastain investigador col·laborador del Departament d’Economia de l’Empresa amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Javier Vidal Berastain investigador col·laborador del Departament d’Economia de l’Empresa pel període comprès entre el 7 de gener i el 30 de setembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament d’Economia de l’Empresa i Sra. Gerent de la Universitat.