logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13831. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2021 per la qual es delega la firma de determinats documents relacionats amb la gestió econòmica i pressupostària en la Gerent.

El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, estableix l'estructura orgànica bàsica de la institució.

Per altra banda, les Normes d’execució del pressupost de l’exercici 2021, en matèria de competències per a la gestió de despeses, determinen que correspon al Rector autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments en execució dels pressuposts de la Universitat.

La conveniència de dotar de la màxima agilitat la gestió de les competències a càrrec d’aquest Rector aconsella de delegar la firma de documents relacionats amb la gestió econòmica i pressupostària en la Gerent.

En virtut d'això i de conformitat amb el que estableixen l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 38.1.u), 38.2 i 40.1 dels Estatuts, he disposat:

Primer. Delegar en la Gerent amb efectes del dia 1 de gener de 2021 la firma dels documents comptables D corresponents a les disposicions o compromisos de despesa.

Segon. La present delegació de firma no és cap obstacle perquè el Rector pugui avocar aquesta competència.

Tercer. Sempre que es faci ús de la delegació continguda a la present disposició, s’ha de fer constar al document pertinent.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet