logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13830. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2021 per la qual es delega la competència per informar de la necessitat dels contractes menors i del fet que no se n’altera l’objecte amb la finalitat d’evitar els llindars que regeixen la seva procedència en els responsables de les analítiques.

El dia 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’article 118.1 de la llei indicada, referent a contractes menors, indicava que la tramitació de l’expedient exigia un informe de l’òrgan de contractació (en el nostre cas, el Rector) en el qual es motivava la necessitat del contracte. Per evitar que aquesta exigència literal provocàs una ineficàcia molt gran dels recursos de la UIB i alentís la tramitació d’aquest tipus de contractes, la Resolució 12684/2018, de 20 de març, va delegar la competència per informar de la necessitat dels contractes menors als responsables de les analítiques (FOU núm. 463, de 23 de març).

Posteriorment, la redacció de l’article 118.1 esmentat ha estat modificada pel Reial decret llei 3/2020, que disposa que l’òrgan de contractació igualment ha d’informar que no s’altera l’objecte del contracte menor amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars que regeixen la seva procedència.

Com va esdevenir l’any 2018, l’exigència referida, si es produís literalment, esdevindria una ineficiència molt gran en la gestió dels recursos de la UIB, ateses l’entitat i les característiques d’aquest tipus de contractes.

Per això, a fi d’aconseguir més agilitat i eficàcia en la gestió universitària i en virtut de l’article 9.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), i d’acord amb l’article 38.2 dels Estatuts, es delega en els responsables de les analítiques la competència per informar de la necessitat dels contractes menors i del fet que no s’altera l’objecte del contracte, en els termes següents:

Article 1. Objecte de la delegació

Es delega en els responsables de les diferents analítiques del Pressupost de la UIB la competència per informar, en nom del Rector, de la necessitat dels contractes menors que s’hagin d’imputar a les analítiques de les quals són responsables, i també per informar que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació dels llindars que impedeixen aquest procediment de contractació.

Article 2. Avocació

La competència que es delega en aquesta resolució pot ser avocada pel Rector en qualsevol moment, conforme al que disposa l’article 10 de la LRJSP.

Article 3. Impossibilitat de delegació

En cap cas no es pot delegar la competència que es tingui en virtut de la delegació continguda en aquesta resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 9.5 de la LRJSP.

Article 4. Règim jurídic

Als informes signats en exercici de la delegació de competències prevista a la present disposició s’hi ha d’indicar de forma expressa aquesta circumstància, i es consideraran emesos pel Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta resolució apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogada la Resolució 12684/2018, de 20 de març, per la qual es delega la competència per informar de la necessitat dels contractes menors als responsables de les analítiques.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet