logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Consell de Direcciˇ

13829. ACORD EXECUTIU del dia 9 de febrer de 2021 pel qual es convoquen eleccions de director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

D'acord amb el que preveuen els articles 82, 84 i 88 dels Estatuts de la Universitat i l’Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat (FOU extr. núm. 438, d’11 de novembre), el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral, reunida el passat dia 3 de febrer, acorda d'iniciar el procés electoral a director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

El procés electoral ha d’acabar abans dels quaranta dies següents a la data de publicació d'aquest acord al FOU, i s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 84 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears:

«1. Les eleccions a degà, director d’escola, director de departament o, si escau, director d’institut universitari de recerca es faran per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d'un sol candidat. També es pot votar en blanc. Les paperetes en què hi hagi més d'un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots. En cas d'empat en una primera votació, es poden fer fins a dues votacions més.

»2. Si, convocades eleccions, no s'hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»

Així mateix, al procés electoral s'hi ha d'aplicar el que disposa l'article 30 de la normativa electoral de la Universitat:

«Les eleccions al càrrec de director d’institut universitari de recerca i de l’Institut de Ciències de l’Educació, si escau, es realitzaran de conformitat amb les disposicions del reglament de règim intern o, si escau, del conveni de creació o de l’instrument de cooperació de cada institut, sens perjudici del caràcter supletori de les disposicions de l’article anterior.»

Per tant, s’ha de tenir en compte l’article 7.3.e) del Reglament de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), aprovat per l’Acord normatiu 7655/2006, de 26 de setembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6096/2003, de 18 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) (FOU núm. 272, de 20 d’octubre):

«Són funcions del Consell Rector:

»[…]

»e) Proposar al Rector de la Universitat de les Illes Balears el nomenament i el cessament del director del IUNICS, d’acord amb la normativa existent.»

De la mateixa manera, en l’elecció del càrrec de director del IUNICS també s’ha d’aplicar el contingut de l’article 9.3.g) del reglament esmentat:

«Són funcions del Consell de l’Institut proposar al Consell Rector, per mitjà del director:

»[…]

»g) Una terna d’investigadors per al nomenament del director del IUNICS.»

Així mateix, en l’elecció objecte de la present convocatòria hom s’ha d’atenir al que estableix l’article 10.5 del reglament esmentat:

«El director del IUNICS l’ha de nomenar el Rector, d’acord amb el procediment que estableixen els Estatuts de la UIB. La durada del mandat del director és la que prevegin els Estatuts de la UIB.»

Igualment, s’ha de tenir en compte, mentre sigui possible, el contingut de l’article 29 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Els candidats al càrrec de director de departament han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.

»2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director de departament en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.

»3. El director de departament en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director de departament, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.

»4. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.

»5. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»

En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:

  1. Els candidats han de presentar la candidatura en un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria d’eleccions.
  2. La Comissió Electoral comunicarà al director del IUNICS els candidats acceptats en un termini màxim de cinc dies hàbils.
  3. El director indicat, en un termini de quaranta dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria, ha de convocar sessió extraordinària del Consell de l’Institut perquè proposi al Consell Rector fins a una terna per nomenar el director del IUNICS. Aquesta sessió ha de tenir lloc abans que s’exhaureixin els quaranta dies indicats.

Així mateix, el procés electoral a director del IUNICS, en tot allò que sigui possible, s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.

»2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.

»3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.

»4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:

»a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.

»b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.

»c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

»Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

»5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»

Finalment, quant als requisits dels candidats, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 10.2 del Reglament del IUNICS: «El director del IUNICS és un investigador d'aquest institut.»

El director del IUNICS continuarà en funcions fins al nomenament i la presa de possessió del director electe.

Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’ha de comunicar immediatament el nom de la persona elegida al Rector i a la Secretària General.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització i Sra. Gerent de la Universitat.