logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13822. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudant Héctor Gil Rodríguez amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Filosofia i Treball Social, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudant Héctor Gil Rodríguez, per al període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 12 de febrer de 2021.

Les retribucions que percebrà l’ajudant esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L’ajudant esmentat gaudirà de la llicència a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) a Madrid.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.