logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13821. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de desembre de 2020 per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.40 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la concessió d’ajudes per a estades breus als professors convidats que es detallen a l’annex únic.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Investigació i Internacionalització i Sra. Gerent de la Universitat.