logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13823. CORRECCIÓ d’error de la Resolució del Rectorat 13786/2020, de 16 de desembre, per la qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds al procediment ordinari per a l’accés o la progressió a l’esglaó superior de la carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

Advertits de l’error comès, per omissió, a la Resolució del Rectorat 13786/2020, de 16 de desembre, per la qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds al procediment ordinari per a l’accés o la progressió a l’esglaó superior de la carrera professional horitzontal del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu:

«Bases de la convocatòria

»Vuitena. Resolució definitiva

»4. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que han pres possessió amb data posterior a l’1 de gener de 2020 i que no estaven enquadrats l’any 2017, obtindran l’esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver complit cinc anys de serveis prestats a la UIB. A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s’aplicarà el que està establert a la disposició addicional primera, punt 4.  

»5. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que han pres possessió amb data posterior a l’1 de gener de 2020 i que ja estaven enquadrats l’any 2017, sempre que tinguin romanents suficients per pujar d’esglaó i assolir els cinc anys a l’esglaó anterior, obtindran el nou esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver treballat cinc anys a l’esglaó anterior.»

Ha de dir:

«Bases de la convocatòria

»Vuitena. Resolució definitiva

»4. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que hagin pres possessió durant el mes de desembre de 2019 i que no estaven enquadrats l’any 2017 obtindran l’esglaó amb efectes econòmics del dia 1 de gener de 2020, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver complit cinc anys de serveis prestats a la UIB.

»Els funcionaris de carrera que hagin pres possessió amb data posterior al dia 1 de gener de 2020 i que no estaven enquadrats l’any 2017 obtindran l’esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver complit cinc anys de serveis prestats a la UIB.

»A l’efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s’aplicarà el que està establert a la disposició addicional primera, punt 4. 

»5. Tal com estableix la base primera d’aquesta convocatòria, els funcionaris de carrera que hagin pres possessió durant el mes de desembre de 2019 i que ja estaven enquadrats l’any 2017, sempre que tinguin romanents suficients per pujar d’esglaó i assolir els cinc anys a l’esglaó anterior, obtindran el nou esglaó amb efectes econòmics del dia 1 de gener de 2020, i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver treballat cinc anys a l’esglaó anterior.

»Els funcionaris de carrera que hagin pres possessió amb data posterior al dia 1 de gener de 2020 i que ja estaven enquadrats l’any 2017, sempre que tinguin romanents suficients per pujar d’esglaó i assolir els cinc anys a l’esglaó anterior, obtindran el nou esglaó amb efectes econòmics del dia de la presa de possessió com a funcionari de carrera i els efectes administratius seran de la data en què assoleixin el requisit d’haver treballat cinc anys a l’esglaó anterior.»

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet