logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13820. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars administratius, subgrup C2, de cossos generals d’aquesta universitat, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 11 de gener de 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 6, de 14 de gener), per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars administratius, subgrup C2, de cossos generals d’aquesta universitat, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Gómez Montiel, Mercedes

5272

Oficina de Suport a la Recerca

2

López Torres, Maria

127

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

3

Quesada Ruíz, Ana Francisca

125

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

4

Rausell Mañas, Beatriz

5132

Oficina de Suport a la Recerca

5

Rayó González, Joan

60

Servei de Pressupost i Tresoreria

6

de Angulo Dols, Fernando José

5104

Servei d'Intervenció

7

Calderón Blanco, Margarita

2041

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

8

Ordóñez Martínez, M. Mar

5064

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

9

Buades Garau, M. Assumpció

1016

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

10

Sánchez Pons, Maria

904

Servei de Pressupost i Tresoreria

11

León Maldonado, Vanesa

2029

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

12

Colom Coll, Maria del Camí

5131

Oficina de Suport a la Recerca

13

Meca Gutiérrez, Catalina M.

39

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

14

Latorre Sánchez, Francisca

5059

Oficina de Suport a la Recerca

15

Carballo Alomar, M. Inés

5291

Servei de Nòmines i Seguretat Social

16

Hernández Gutiérrez, Esther

2046

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

17

Matas Cano, Alexandra

1003

Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica

18

Lladó Fuster, Isabel

5052

Servei de Recursos Humans

19

Adrover Vadell, Antònia

5187

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària

20

Oliver Sastre, Llorenç

334

Servei de Relacions Internacionals

21

Gayà Coll, Aina

503

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

22

Vela Pérez, Esther

1034

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

23

Salas Planas, Maria Guadalupe

5191

Edifici Anselm Turmeda

24

Chacón Reyes, Jesús

70

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

25

Pascual León, M. Inés

5126

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

26

Seguí Abellán, Adela

4003

Edifici Ramon Llull

27

López Jiménez, Rosario

912

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

28

Moranta Prieto, Margalida M.

5082

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

29

Montoro Blázquez, Adoración

756

Servei de Nòmines i Seguretat Social

30

Escalas Garcia, M. José

931

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

31

Munar Muntaner, Alícia

2031

Edifici Anselm Turmeda

32

Martínez Arenas, Ana M.

333

Edifici Ramon Llull

33

Macías González, Liberto

2015

Rectorat

34

Barceló Ribas, Maties

5292

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i Unitat Tècnica

35

Aranbul Castan, Jordi

5116

Edifici Sa Riera

36

Granados Gamero, Maria Teresa

5065

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

37

Hidalgo Marín, Paula

5062

Edifici Ramon Llull

38

Prats Pou, Maria Esperança

5066

Edifici Anselm Turmeda

39

Tudurí Cladera, Laura

5130

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

40

Gómez Jaume, Manuel

5211

Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

41

Mellado Artigas, Júlia

5060

Edificis Guillem Cifre de Colonya

42

Gelabert Suñer, Francina

5325

Unitat administrativa de l'Hospital Universitari Son Espases

43

Martín Mas, Marina

5120

Seu Universitària de Menorca

44

Pujulà Font, Cristina

5046

Seu Universitària d'Eivissa i Formentera

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.