logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13819. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 11 de gener de 2021 (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 6, de 14 de gener), per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars, especialitat auxiliar de serveis, subgrup C2, de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Mesquida Brunet, Macià

141

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

2

Giménez García, Marta

5024

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

3

Colom Coll, Maria del Camí

5163

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca

4

Cabot Mascaró, Maria Magdalena

5025

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

5

Hurtado Cubero, M. Carmen

5112

Seu Universitària d'Eivissa i Formentera

6

Gómez Pons, Mireia

184

Edifici Ramon Llull

7

Bennàssar Rosselló, Margalida

5048

Edifici Ramon Llull

8

Vicedo Prats, Francisco José

197

Edifici Guillem Cifre de Colonya

9

Sánchez Castillo, Lorena

5092

Edifici Anselm Turmeda

10

Reynés Simó, Antònia

5027

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

11

Peñarrubia Moreno, Juan Pablo

5245

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

12

González Duque, Antonio

1035

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.