logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13818. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de gener de 2021 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2, de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 21 de desembre de 2020 (Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 2, de 5 de gener), per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, subgrup C2, de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Enseñat Rigo, M. Magdalena

257

Servei de Biblioteca i Documentació

2

Longas Lacasa, María Ángeles

781

Servei de Biblioteca i Documentació

3

Picó de Almenara, Jordi Salvador

258

Servei de Biblioteca i Documentació

4

Rodríguez Carpintero, M. Pilar

5315

Servei de Biblioteca i Documentació

5

López Carrasco, M. Teresa

5330

Servei de Biblioteca i Documentació

6

Lliteras Urbano, Antoni

5313

Servei de Biblioteca i Documentació

7

Gili Morey, Rebeca

5331

Servei de Biblioteca i Documentació

8

Navarro Olmos, Elena

5332

Servei de Biblioteca i Documentació

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.