logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13817. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de gener de 2021 per la qual es modifica l’annex II de la Resolució del Rectorat 12207/2017, de 28 de febrer, per la qual es fan públiques les llistes definitives corresponents a l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat.

En compliment de les previsions de la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 12097/2016, de 20 de desembre, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment del personal funcionari de carrera d’administració i serveis d’aquesta universitat i d’acord amb el que estableix la base setena de la Resolució del Rectorat 12110/2017 de 10 de gener, per la qual s’obre una convocatòria de procediment extraordinari per sol·licitar l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat, l’enquadrament inicial es va publicar per la Resolució del Rectorat 12207/2017, de 28 de febrer.

L’enquadrament del personal funcionari interí es va publicar a l’annex II de la Resolució del Rectorat 12207/2017, de 28 de febrer, esmentada anteriorment. En aquest annex, hi figura la senyora M. Magdalena Enseñat Rigo, que va ser enquadrada a l’esglaó II del subgrup C1, subgrup en el qual estava en servei actiu com a funcionària interina.

Després de la finalització del procés selectiu de cossos específics de biblioteca i arxiu, subgrup C2 de l’escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris, amb data del dia 7 de gener de 2021, la senyora M. Magdalena Enseñat Rigo ha pres possessió com a funcionària de carrera a l’escala d’auxiliar de serveis bibliotecaris de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C2.

D’acord amb l’article 9 de l’Acord normatiu 12097/2016 esmentat anteriorment, el dret d’accés al sistema de carrera indicat neix en el moment d’adquirir la condició de funcionari de carrera en un determinat cos de la UIB.

Com a conseqüència del que s’ha indicat, es resol modificar l’annex II de la Resolució del Rectorat 12207/2017, de 28 de febrer, per la qual es fan públiques les llistes definitives corresponents a l’enquadrament inicial per a l’accés a la carrera professional horitzontal del personal funcionari d’administració i serveis d’aquesta universitat, en el sentit següent:

Únic. Es modifica l’enquadrament inicial de la senyora M. Magdalena Enseñat Rigo, que passa a l’esglaó II del subgrup C2.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet