logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13813. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2021 per la qual es nomena secretari del Departament de Filosofia i Treball Social el professor David Abril Hervàs.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen als articles 51.3 i 53.3, nomèn secretari del Departament de Filosofia i Treball Social el professor David Abril Hervàs, amb efectes des de la data de la presa de possessió

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.