logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13812. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2021 per la qual es disposa que la professora Noemí Sanz Merino cessi com a secretària del Departament de Filosofia i Treball Social.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 53.4, dispòs que, a petició pròpia, la professora Noemí Sanz Merino cessi com a secretària del Departament de Filosofia i Treball Social, la qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.