logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13811. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de desembre de 2020 per la qual es nomena la senyora Maria Lluïsa Dubon Petrus investigadora col·laboradora del Departament de Geografia.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Maria Lluïsa Dubon Petrus investigadora col·laboradora del Departament de Geografia, per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Geografia i Sra. Gerent de la Universitat.