logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13810. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de desembre de 2020 per la qual es nomena coordinadora d’un programa de doctorat.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 8.4 del Reial decret 99/2011 i de l’article 12.3 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, nomèn coordinadora del programa de doctorat que s’indica la persona següent:

Programa de doctorat

Coordinador/a

Doctorat en Neurociències

Dra. Cristina Nicolau Llobera, en substitució del Dr. Rubén V. Rial Planas

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet