logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13814. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2021 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 12 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

 Cognoms i nom

 Codi plaça

 Unitat/Servei

Cos

 Subgrup

 Nivell

 Data d’inici

Jiménez Jiménez, Pedro Eduardo

5338

Centre de Tecnologies de la Informació

CE (TIC)

A2

 

22

 

12-01-2021

 Sastre Escudero, M. Mar

5337

 Centre de Tecnologies de la Informació

 CE (TIC)

 A2

 

 22

 

 12-01-2021

 CE (TIC): cossos específics de tecnologies de la informació.