logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13778. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de representants del grup D) (personal d'administració i serveis) elegits per al Claustre de la Universitat.

Mitjançant l’Acord executiu 13699/2020, de 10 de novembre, es varen convocar eleccions de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat (FOU extr. núm. 504, d’11 de novembre) per al dia 17 de desembre de 2020.

L’article 34.2 de la normativa electoral i el punt 11 de l’annex de l’Acord executiu 13699/2020 estableixen que si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

La Comissió Electoral de la Universitat, un cop revisades les candidatures presentades, es va assabentar que s’ha presentat un nombre de candidatures idèntic al nombre de llocs que s’han de cobrir, per la qual cosa no serà necessari fer eleccions el dia 17 de desembre de 2020. Així mateix, es varen proclamar, provisionalment, els candidats presentats.

Un cop transcorregut el termini per presentar reclamacions a la proclamació provisional de candidatures sense que se n’hagi presentat cap, i atès que s’han cobert tots els llocs que s’havien de cobrir sense necessitat de fer cap elecció, en virtut de les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, acord de fer pública la relació de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) elegits per al Claustre de la Universitat, sense necessitat que tingui lloc la votació del proper 17 de desembre.

Funcionaris dels subgrups A1 i A2 (set representants –entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació).

Titulars (art. 34.2 de la normativa electoral):

 1. Escribano Dengra, Ruth Maria
 2. Frau Coll, Josep Antoni
 3. Garcies Gomila, Domènec
 4. Garcies Salom, Miquel Àngel
 5. Jiménez Herranz, Juan Cristóbal
 6. Mañas Florit, Josep
 7. Perelló Bisellach, Isabel M.

Suplents:

Funcionaris dels subgrups B, C1, C2 i E (divuit representants –entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació)

Titulars (art. 34.2 de la normativa electoral):

 1. Barceló Simó, Gabriel
 2. Dols Amengual, Margalida
 3. Enseñat Rigo, M. Magdalena
 4. Escanellas Garcias, Francesc
 5. Estapé Pujol, Carolina
 6. García Noval, Ricardo
 7. Gómez Montiel, Mercedes
 8. Llabrés Grau, Miquel
 9. Llompart Rigo, Enrique
 10. Mateu Comas, M. José
 11. Muñoz Caballero, Carolina
 12. Núñez Carrillo, Ana E.
 13. Picó de Almenara, Jordi Salvador
 14. Piqueras García, Miguel Ángel
 15. Prats Taberner, Pedro J.
 16. Ramon Álvarez, Virgínia
 17. Roig Figuerola, Miquel Antoni
 18. Terrones Almazán, Antonio

Suplents:

Personal laboral (tres representants)

Titulars (art. 34.2 de la normativa electoral):

 1. Arbona González, Laura
 2. Duma Dancai, Laura
 3. Fuster González, Nàdia

Suplents

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet