logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13772. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de novembre de 2020 per la qual es nomena coordinador d’un programa de doctorat.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 8.4 del Reial decret 99/2011 i de l’article 12.3 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, nomèn coordinador del programa de doctorat que s’indica la persona següent:

Programa de doctorat

Coordinador/a

Doctorat en Filologia i Filosofia

Dr. Antonio Bernat Vistarini, en substitució del Dr. Perfecto Cuadrado Fernández

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet