logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13773. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de novembre de 2020 per la qual es nomena el senyor Josep Batle Vallespir investigador col·laborador del Departament de Física.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Josep Batle Vallespir investigador col·laborador del Departament de Física pel període comprès entre l’1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Física i Sra. Gerent de la Universitat.