logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13771. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de novembre de 2020 per la qual es declara en situació de serveis especials la senyora Margarita Tarabini-Castellani Aznar.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.e) del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 61 quinquies.2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 104.1 dels Estatuts d’aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vista l’adscripció de la senyora Margarita Tarabini-Castellani Aznar com a lletrada del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials la professora esmentada, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social, amb efectes des del dia 1 de gener de 2021, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.