logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13770. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de novembre de 2020 per la qual es nomena la senyora Belén Sáez Vicens investigadora col·laboradora de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Belén Sáez Vicens investigadora col·laboradora de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) pel període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) i Sra. Gerent de la Universitat.