logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13736. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es nomena secretària de la Facultat de Dret la professora María Belén Aige Mut.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 53.2, nomèn secretària de la Facultat de Dret la professora María Belén Aige Mut, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. degana de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.