logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13735. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es disposa que la professora María Belén Aige Mut cessi com a vicedegana de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l’article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i havent-se complert el que preveuen a l'article 52.6, dispòs que la professora María Belén Aige Mut cessi com a vicedegana de la Facultat de Dret, la qual continua en funcions fins al seu nomenament i presa de possessió com a secretària de la facultat indicada.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. degana de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.