logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13733. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de novembre de 2020 per la qual es nomena el senyor Rafael Massanet Rodríguez investigador col·laborador de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Rafael Massanet Rodríguez investigador col·laborador de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) pel període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 de desembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) i Sra. Gerent de la Universitat.