logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13724. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 27 d’octubre de 2020 per la qual es nomena coordinadora dels estudis de Dret a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Aina Maria Salom Parets.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l’acord previ del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn coordinadora dels estudis de Dret (grau de Dret) a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera la professora Aina Maria Salom Parets, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 27 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. degana de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.