logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13723. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 d’octubre de 2020 per la qual es nomena el senyor Gabriel Àngel Servera Vives investigador col·laborador del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Gabriel Àngel Servera Vives investigador col·laborador del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts pel període comprès entre el 10 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.