logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13716. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es nomena coordinador d’un programa de doctorat.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l’article 8.4 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i de l’article 12.3 de l’Acord normatiu 13084/2019, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, nomèn coordinador del programa de doctorat que s’indica la persona següent:

Programa de doctorat

Coordinador/a

Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

Dr. Juan Frau Munar, en substitució del Dr. Francisco Muñoz Izquierdo

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet