logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Direcció

13696. ACORD EXECUTIU del dia 3 de novembre de 2020 sobre la composició del Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.

Mitjançant l’Acord normatiu 13594/2020, de 21 de juliol, es va crear el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció (FOU núm. 500, de 31 de juliol), i va passar a formar part inequívoca de l’estructura orgànica, departamental i administrativa de la nostra universitat. Amb aquesta creació, diverses àrees de coneixement i algunes places de professors adscrites als departaments de Biologia i de Física es varen adscriure al departament creat de nou, i tots els professors integrants d’aquestes àrees i d’aquestes places automàticament varen formar part del nou departament.

De conformitat amb les previsions dels articles 33.1 dels Estatuts i 45.1 de la normativa electoral, formen part del consell de departament, com a membres nats, els funcionaris dels cossos docents universitaris, així com els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors, els professors contractats doctors, els professors emèrits i els professors visitants integrats al departament, com també els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars, i també un representant del personal d'administració i serveis que doni suport al departament.

Així mateix, segons les mateixes previsions indicades, també s’hi integra una representació consistent en el vint per cent del personal docent i investigador esmentat al paràgraf anterior dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts (exceptuant els associats per raó d’exempció docent de càrrec) i una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent del personal indicat a l’article 33.1.a) dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.

A la vista del que s’ha indicat, els professors adscrits a les àrees de coneixement i places esmentades a l’acord normatiu de creació del nou departament es varen integrar automàticament al Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció. També s’hi va integrar el personal d’administració i serveis que dona suport al departament esmentat.

Pel que fa als representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts (exceptuant els associats per raó d’exempció docent de càrrec) i també dels alumnes, les resolucions del Rectorat 13303/2019, de 9 de desembre, i 13292/2019, de 5 de desembre, varen fer pública, respectivament, la relació dels representants elegits.

Per tot el que s’ha dit anteriorment i tenint en compte les previsions de la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 13594/2020, de 21 de juliol, segons la qual «Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest acord normatiu, així com per prendre les mesures pertinents per al desenvolupament del present acord», el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, ha acordat el següent:

Article 1. Integració dels representants del personal docent i d’investigació en el Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció

 1. De conformitat amb les previsions dels articles 33.1.b) dels Estatuts i 45.1.b) de la normativa electoral, corresponen al Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció set representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts.
 2. S’integren al Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció tots els representants electes dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts elegits a les darreres eleccions dels representants indicats, convocades mitjançant l’Acord executiu 13250/2019, de 12 de novembre (FOU extr. núm. 487, de 13 de novembre), que pertanyin a les àrees de coneixement i a les places que es varen transferir dels departaments de Biologia i Física al Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.
 3. Per cobrir les vacants que han sorgit en la representació del personal esmentat als departaments de Biologia i Física, s’ha recorregut a la llista de suplents sorgida de les eleccions indicades.
 4. Per tant, la llista de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts al Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció és la que s’indica a l’annex adjunt.

Article 2. Integració dels representants dels alumnes en el Consell de Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció

 1. De conformitat amb les previsions dels articles 33.1.b) dels Estatuts i 45.1.b) de la normativa electoral, corresponen al Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció cinc representants dels alumnes.
 2. Atès que a les darreres eleccions no es va presentar cap representant dels estudiants al Consell de Departament de Física, ni cap dels representants elegits per als consells de departament de Biologia i de Ciències Matemàtiques i Informàtica està matriculat a cap de les assignatures dels plans d’estudis dels quals ha assumit la docència el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció, no s’integra cap estudiant al consell del departament esmentat.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició transitòria

Única. Durada del mandat

La durada del mandat dels representants indicats en aquest acord que s’integrin en el Departament d’Enginyeria i Construcció serà pel temps que resti fins a la propera elecció.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts

Enginyeria Industrial i Construcció (7)

 1. de Paúl Bernal, Iván
 2. Purroy Narvaiza, Fernando
 3. Perelló Roig, Rafel
 4. Montoya Coronado, Luis Alberto
 5. Bonnín Ripoll, Francesc
 6. del Río Bonnín, Sandra