logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Direcció

13697. ACORD EXECUTIU del dia 10 de novembre de 2020 sobre integració dels directors de departament a les juntes de la Facultat de Ciències i de l’Escola Politècnica Superior.

Mitjançant l’Acord executiu 10025/2011, de 25 d’octubre (FOU núm. 356, de 25 de novembre), el Consell de Direcció va determinar una primera integració dels directors de departament a les juntes de facultat o escola. Posteriorment, per l’Acord executiu 10147/2012, de 25 de gener (FOU núm. 360, de 17 de febrer), es va modificar l’Acord executiu 10025/2011 esmentat, com a conseqüència de l’aplicació de l’Acord normatiu 10024/2011, de 22 de novembre, pel qual es modificava la composició dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

D’altra banda, per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears d’1 de juny de 2012 es va autoritzar l’adscripció dels estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural a l’Escola Politècnica Superior (BOIB núm. 82, de 7 de juny) i, en conseqüència, per la Resolució del Rectorat 10308/2012, de 12 de juny, es varen adscriure els estudis indicats a l’Escola Politècnica Superior (FOU núm. 366, de 15 de juny).

Així mateix, l’Acord normatiu 11453/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova de transferir determinades àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia (FOU núm. 418, de 31 de juliol), i l’Acord normatiu 11505/2015, de 18 de setembre, pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia (FOU núm. 419, de 25 de setembre), varen aconsellar una nova revisió de la integració realitzada per l’Acord executiu 10025/2011. La dita revisió es va concretar en l’Acord executiu 11545/2015, de 3 de novembre.

Així mateix, cal tenir en compte que mitjançant l’Acord normatiu 13594/2020, de 21 de juliol, es va crear el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció (FOU núm. 500, de 31 de juliol). Amb aquesta creació, diverses àrees de coneixement i algunes places de professors adscrites als departaments de Biologia i de Física es varen adscriure al departament creat de nou.

Per tot això, ateses les conseqüències de tipus docent que provoca l’aplicació de l’acord de creació del departament indicat, el Consell de Direcció, en virtut de les competències que li corresponen segons la disposició addicional primera de l’annex de l’Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears («S’autoritza el Consell de Direcció perquè dicti les normes que calguin perquè es pugui aplicar el present acord normatiu»), i la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 13594/2020, de 21 de juliol («Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest acord normatiu, així com per prendre les mesures pertinents per al desenvolupament del present acord»), i de conformitat amb les previsions dels articles 30.1.b) dels Estatuts i 45.1.b) de la normativa electoral, segons els quals formen part de la junta de facultat o escola, com a membres nats, els directors dels departaments implicats en la docència almenys d’una assignatura bàsica o obligatòria completa dels estudis que s’imparteixen al centre o la persona que deleguin, ha acordat el següent:

Article únic. Integració

Es determina la integració a les juntes de la Facultat de Ciències i de l’Escola Politècnica Superior dels directors dels departaments de la Universitat que s’indiquen a l’annex adjunt.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les referències a òrgans de govern que apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Junta de la Facultat de Ciències

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 3. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 4. Director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció
 5. Director del Departament de Física
 6. Director del Departament de Química

Junta de l’Escola Politècnica Superior

 1. Director del Departament de Biologia
 2. Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 3. Director del Departament de Dret Públic
 4. Director del Departament d’Economia Aplicada
 5. Director del Departament d’Economia de l’Empresa
 6. Director del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció
 7. Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 8. Director del Departament de Física
 9. Director del Departament de Geografia
 10. Director del Departament de Química