logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Govern

13695. ACORD NORMATIU del dia 9 de novembre de 2020 pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 d’aquest article, en són membres electius vint-i-vuit representants del personal d’administració i serveis (grup D).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article indicat disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.d), ha establert la distribució dels representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup D): vint-i-vuit representants del personal d’administració i serveis

De conformitat amb l’article 40.4 de la normativa electoral de la Universitat, per a la distribució de la representació del personal d'administració i serveis (grup D) s'ha de distingir els funcionaris del personal laboral, i a la vegada s'estableixen com a circumscripcions les següents:

  1. Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació A1 i A2, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  2. Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació B, C1, C2 i E, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  3. Una circumscripció formada pel personal laboral.

Per fer la distribució s'ha d'assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s'ha de repartir de forma proporcional entre les circumscripcions.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

  • Funcionaris dels subgrups A1 i A2: 7 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació).
  • Funcionaris dels subgrups B, C1, C2 i E: 18 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació).
  • Personal laboral: 3 representants.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet