logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Govern

13694. ACORD NORMATIU del dia 9 de novembre de 2020 pel qual es distribueixen els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 d’aquest article, en són membres electius seixanta representants dels estudiants (grup C).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article indicat disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.d), ha establert la distribució dels representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup C): seixanta estudiants

Primer. 1. Per a la distribució dels representants dels estudiants s’ha de tenir en compte la classificació següent, d’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de l’annex de l’Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears:

 1. Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.
  També són electors i elegibles els estudiants matriculats d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 ECTS.
 2. Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
  A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
 3. Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

2. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

Segon. La circumscripció electoral per als integrants del grup C) establerta per l’article 40.3 de l’annex de l’Acord normatiu 12045/2016 és:

 1. L’estudi, per als estudiants de grau i d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 ECTS.
 2. La seu universitària, per als estudiants que cursin els estudis esmentats a la lletra anterior a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
 3. La Universitat, per als estudiants de màsters universitaris, així com els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
 4. La Universitat, per als estudiants de doctorat.

Tercer. Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 40.3 de la normativa electoral, s’ha d’assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cada ensenyament i en cada seu.

En conseqüència, a cada circumscripció li corresponen els representants que s’indiquen:

Circumscripció

Representants

Administració d’Empreses

3

Biologia

2

Bioquímica

1

Dret

3

Economia

2

Edificació

1

Educació Infantil

2

Educació Primària

2

Educació Social

2

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

1

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

2

Enginyeria Informàtica

2

Enginyeria Telemàtica

1

Estudis Anglesos

1

Filosofia

1

Física

1

Fisioteràpia

1

Geografia

1

Història

1

Història de l'Art

1

Infermeria

2

Llengua i Literatura Catalanes

1

Llengua i Literatura Espanyoles

1

Matemàtiques

1

Medicina

2

Pedagogia

1

Psicologia

2

Química

1

Relacions Laborals

1

Treball Social

2

Turisme

3

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

1

Eivissa i Formentera

2

Menorca

1

Màsters universitaris

3

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

2

Doctorat

3

Total:

60

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet