logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Govern

13693. ACORD NORMATIU del dia 9 de novembre de 2020 pel qual es modifica la composició numèrica dels representants dels professors a la Junta de l'Escola Politècnica Superior.

L’article 30 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició numèrica de la junta de facultat o escola, en la qual s’han de distingir els membres nats dels membres electius o representatius.

L’Acord normatiu 13248/2019, de 8 de novembre, va fixar la composició numèrica de les juntes de facultat o escola, seguint les disposicions de l’article 30 dels Estatuts indicat anteriorment i tenint en compte, també, les disposicions de l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, que desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, i també els acords executius 10773/2013, de 24 de setembre, 10793/2013, de 22 d’octubre, 11089/2014, de 9 de setembre, i 11691/2016, de 9 de febrer, que modifiquen, respectivament, el nombre de vicedegans de la Facultat d’Educació, de l’Escola Politècnica Superior, de la Facultat de Turisme i una altra vegada de la Facultat d’Educació.

Per altra banda, la creació del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció mitjançant l’Acord normatiu 13594/2020, de 21 de juliol (FOU núm. 500, de 31 de juliol), fa necessari modificar la composició numèrica dels representants dels professors a la Junta de l'Escola Politècnica Superior, respecte als departaments de Biologia, Enginyeria Electrònica i Construcció i Física.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 24.2.34 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 30.1.c) i d), ha determinat de modificar la composició numèrica dels representants dels professors a la Junta de l'Escola Politècnica Superior en els termes següents:

Junta de l’Escola Politècnica Superior

  1. Divuit representants dels professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  2. Vuit representants dels professors del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció.
  3. Dos representants dels professors del Departament de Biologia.
  4. Dos representants dels professors del Departament de Física.

D’acord amb les disposicions de l’article 18 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de l’article 30.1 dels Estatuts i de l’article 45.1 de la normativa electoral, en tot cas s’ha de garantir que la majoria dels membres de la junta de facultat o escola sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat (CU, TU, CEU, TEU, professors contractats doctors i professors col·laboradors).

Palma, 9 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet