logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13682. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes en tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup C1, de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’aquesta universitat, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 23 de setembre, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 29 de setembre de 2020, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l’escala de tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup C1, de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’aquesta universitat, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

García Noval, Ricardo

5146

Centre de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

2

Matas Ramis, Isabel Maria

222

Centre de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

3

Juan Ríos, Miguel

221

Centre de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

4

Muñoz Caballero, Carolina

5037

Centre de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

5

Boucraa, Lamiaa

5208

Centre de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 2 d’octubre 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.