logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13683. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de biblioteca, subgrup C1, de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 23 de setembre, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 29 de setembre de 2020, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de biblioteca, subgrup C1, de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de les places que es detallen a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Jiménez González, Xavier

755

Servei de Biblioteca i Documentació

2

Massanet Vaquer, Victòria

753

Servei de Biblioteca i Documentació

3

Escarrer Bauzà, Catalina

859

Servei de Biblioteca i Documentació

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 2 d’octubre 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.