logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - II.B. OPOSICIONS I CONCURSOS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13681. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació de la plaça a l’aspirant aprovat en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de la UIB de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, especialitat oficial de laboratori, subgrup C2, pel torn lliure.

Vista la Resolució del Rector del dia 1 d’octubre de 2020 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 173, de 8 d’octubre), per la qual es nomena funcionari de carrera l’aspirant aprovat en les proves selectives per a l’ingrés a l’escala d’auxiliars de la UIB de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, especialitat oficial de laboratori, subgrup C2, pel torn lliure, resolc:

Fer pública l’adjudicació de la plaça que es detalla a continuació:

Ordre del procés selectiu

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat

1

Fernández Berga, Mateu

5094

Edifici Anselm Turmeda

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.