logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13677. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 d’octubre de 2020 per la qual es nomena el senyor Antoni Oliver Ramon investigador col·laborador del Departament de Química amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Antoni Oliver Ramon investigador col·laborador del Departament de Química pel període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 de juliol de 2021, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Química i Sra. Gerent de la Universitat.