logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13678. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 d’octubre de 2020 per la qual es nomena el senyor Antoni Ramos Buades investigador col·laborador de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Antoni Ramos Buades investigador col·laborador de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) pel període comprès entre el 9 de setembre de 2020 i el 8 de setembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) i Sra. Gerent de la Universitat.