logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13676. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 d’octubre de 2020 per la qual es nomena la senyora Teresa Riera Madurell investigadora col·laboradora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica amb efectes retroactius.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Teresa Riera Madurell investigadora col·laboradora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica pel període comprès entre el 22 de setembre de 2020 i el 21 de setembre de 2022, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.