logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13667. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 d’octubre de 2020 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis les funcionàries de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquestes funcionàries, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 1 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

 

Bermúdez de la Chica, M. Carmen

 

910

 

 

Edifici Anselm Turmeda

 

CG

 

C1

 

 

23

 

 

01-10-2020

 

Pizà Bosch, Patrícia

 

55

 

 

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 

CG

 

 

C1

 

 

21

 

 

01-10-2020

CG: cossos generals