logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13668. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 d’octubre de 2020 per la qual es fa públic el nomenament del professor Antoni Borràs López com a subdirector del Laboratori de Radioactivitat Ambiental.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia 5 de maig de 2011, segons el que preveu l’article 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB, faig públic el nomenament del professor Antoni Borràs López com a subdirector del Laboratori de Radioactivitat Ambiental, amb efectes retroactius des del dia 5 de maig de 2011.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.