logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13666. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de setembre de 2020 per la qual es destina en comissió de serveis el senyor Miquel Llabrés Grau per ocupar el lloc de cap de negociat a l’edifici Sa Riera, plaça codi 5310.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 22 de setembre de 2020, atesa la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis el senyor Miquel Llabrés Grau per ocupar el lloc de treball de cap de negociat a l’edifici Sa Riera, plaça codi 5310, nivell 18, amb efectes econòmics i administratius del dia 1 d’octubre de 2020.

El senyor Miquel Llabrés Grau, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.