logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13665. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de setembre de 2020 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis els funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

 

Obrador Garcia, Gemma

 

56

 

Edifici Ramon Llull

 

CG

 

C2

 

18

 

01-10-2020

 

Puigserver Orell, Josep Antoni

 

204

 

Edifici Sa Riera

 

CG

 

C2

 

18

 

01-10-2020

 

Rosselló Vaquer, Joan Josep

 

2002

 

Servei de Campus Digital

 

CE (AS)

 

C1

 

21

 

01-10-2020

CG: cossos generals

CE (AS): cossos específics d’altres serveis