logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 497 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de maig de 2020
Consell de Govern

13515. ACORD NORMATIU del dia 11 de maig de 2020 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2020-21.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster per a l’any acadèmic 2020-21.

Calendari per a l’any acadèmic 2020-21

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2020-21.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2021.
 3. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster el calendari s’iniciarà el 28 de setembre de 2020 i finalitzarà a l'inici de l'any acadèmic 2021-22, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin autoritzades a realitzar-se amb posterioritat.
 4. Per als estudis de grau:
  1. El període lectiu del primer semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 28 de setembre de 2020 al 3 de febrer de 2021.
  2. El període lectiu del segon semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 22 de febrer al 25 de juny de 2021.
  3. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions complementàries durant un màxim de deu dies hàbils, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius, al final del període lectiu de cada semestre.
  4. Els terminis per lliurar les qualificacions prèviament al període d’avaluació extraordinària del primer i del segon semestre seran fixats pels centres.
  5. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions extraordinàries entre el 12 i el 19 de febrer de 2021 per a les assignatures de primer semestre, i entre el 5 i el 15 de juliol de 2021 per a les de segon semestre, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius.
  6. Els centres han de tenir en compte, a l’hora d’establir les dates d’avaluació, la concurrència de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat, tant pel que fa als edificis més afectats per l’ocupació d’espais com pel que fa al professorat que intervé a les proves.
  7. Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions definitives i signades de les assignatures del primer semestre i del segon semestre seran, respectivament, el 2 de març i el 23 de juliol de 2021.
  8. Les defenses orals dels treballs de fi de grau seran fixades pels centres respectant en qualsevol cas el termini de tancament d’actes.
   A proposta dels centres, es podrà fixar un segon període de defensa del treball de fi de grau i també de qualificacions de les pràctiques externes. El termini de lliurament d’actes d’aquest segon període serà el 30 de setembre de 2021.
 5. Per als estudis de màster, les direccions dels màsters han de comunicar al CEP la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, i els períodes d’avaluació complementària i d’avaluació extraordinària, per a la seva aprovació i publicació. Aquests períodes han de respectar les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent. Els mesos de setembre i octubre de 2021 seran hàbils perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En tot cas, les actes s’han de tancar abans del dia 29 d’octubre de 2021.
 6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va de l’1 a l’11 d’abril de 2021, també inclosos.
 7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències que hi estan situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 27 de novembre de 2020.
 8. Els centres responsables dels estudis no podran programar activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, encara que estiguin inclosos en els períodes d’avaluació prevists.
 9. La matrícula de l’any acadèmic 2020-21 es considerarà vigent des del moment en què es formalitzi fins que acabi l’any acadèmic i se signin les actes corresponents, o bé, si escau, fins que sigui anul·lada.

Disposicions addicionals

Primera. Aprovació del calendari acadèmic dels centres

La Comissió Acadèmica aprovarà el calendari dels centres amb antelació de temps suficient per organitzar els horaris dels respectius estudis, els espais i les tasques administratives que se’n deriven.

Segona. Autorització

En casos excepcionals i per raons justificades, el Consell de Direcció podrà autoritzar una modificació del calendari acadèmic dels centres, a proposta del centre pertinent.

Tercera. Data de finalització de l’any acadèmic a efectes de jubilació del professorat

A efectes de jubilació del professorat, la data de finalització de l’any acadèmic 2020-21 serà el 30 de setembre de 2021.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Cinquena. Condicions sanitàries

Aquest calendari queda subjecte a l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i a les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de maig de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet