logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 497 (extraordinari) - Any  XXXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de maig de 2020
Consell de Govern

13516. ACORD NORMATIU del dia 11 de maig de 2020 pel qual s’adapta el Reglament acadèmic aprovat per l’Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, que modifica l’Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, a les mesures acadèmiques adoptades a causa de la situació creada per la pandèmia de la COVID-19.

Atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en ús de la previsió que estableix a l’article 6 (Gestió ordinària dels serveis), mitjançant la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, es varen prendre mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat (FOU núm. 494, de 16 de març).

La primera de les mesures va ser suspendre tota activitat presencial dels membres de la comunitat universitària als diversos centres de la UIB, a excepció dels que es varen designar per al manteniment dels serveis públics essencials. Per tant, aquesta mesura afectava l’activitat docent presencial, la qual s’ha anat desenvolupant durant tot aquest període de manera no presencial.

En virtut de les diverses pròrrogues de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, es varen prendre altres mesures per adaptar-se a les noves situacions i a les normes que es dicten, per no comprometre la salut de les persones i alhora minimitzar els efectes negatius que l’estat d’alarma declarat pugui provocar en l’activitat universitària.

Una d’aquestes noves mesures va ser la Resolució del Rectorat 13502/2020, de 3 d’abril, amb la qual es dona per finalitzada la docència presencial del segon semestre de l’any acadèmic 2019-20 (FOU núm. 496, de 24 d’abril). En conseqüència, tota l'activitat docent pendent ha continuat en format no presencial.

Així mateix, a conseqüència de les previsions del primer apartat de la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, el vicerector de Docència de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les mesures de caràcter extraordinari que garanteixen l’aplicació del règim especial de funcionament de la UIB, va dictar diverses instruccions de mesures acadèmiques (resolucions del Vicerectorat de Docència 13503/2020, de 2 d’abril, 13504/2020, de 7 d’abril, i 13505/2020, de 21 d’abril ­–FOU núm. 496, de 24 d’abril).

Per tant, la finalització de la docència no presencial del segon semestre i l’adaptació de la docència presencial a la no presencial que s’ha realitzat des de la declaració de l’estat d’alarma del dia 14 de març de 2020 fan necessària l’adaptació de la normativa acadèmica relacionada amb la docència del segon semestre de l’any 2019-20.

Per tot el que s’ha indicat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 37 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha adaptat el Reglament acadèmic aprovat per l’Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, que modifica l’Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, a les mesures acadèmiques adoptades a causa de la situació creada per la pandèmia de la COVID-19.

Article 1. Adaptacions realitzades

Els articles de l’annex de l’Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, que aprova la modificació del Reglament acadèmic de la Universitat, que han sofert adaptacions són els articles 13.2 (Anul·lació de matrícula) i 29.2 (Coincidència de dates). Així mateix, s’ha introduït una darrera lletra a l’article 13.1 (Anul·lació de matrícula).

Article 2. Contingut de les adaptacions realitzades

1. S’introdueix una nova lletra final al primer apartat de l’article 13 (Anul·lació de matrícula) com a nova causa d’anul·lació de matrícula. El text és aquest:

«h) En el cas de matrícules d’assignatures del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20, qualsevol modificació de les condicions familiars o econòmiques o falta de recursos tècnics per a l’adaptació de la docència presencial a la no presencial per la pandèmia de la COVID-19.»

2. La redacció del segon apartat de l’article 13 (Anul·lació de matrícula) és aquesta:

«L’anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques, sempre que la sol·licitud es faci abans del 10 de gener per a assignatures del primer semestre. El termini de sol·licitud d’anul·lació de matrícula per a assignatures del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20 es mantindrà obert fins al dia 20 de maig.»

3. La nova redacció del segon apartat de l’article 29 (Coincidència de dates) és aquesta:

«Si un estudiant té coincidència d’exàmens o proves durant el període d’avaluació complementària o preveu que en pugui tenir a l’avaluació extraordinària, ho ha de comunicar per escrit al cap d’estudis o director del màster a través dels serveis administratius del centre corresponent, abans del 15 de desembre per a les assignatures de primer semestre i abans del 20 de maig per a les assignatures de segon semestre i anuals. S’evitarà la coincidència oferint a l’estudiant la possibilitat de fer un dels exàmens en horari o data alternatiu i sota condicions anàlogues a la resta d’estudiants.»

Article 3. Publicació del Reglament acadèmic adaptat

El text de la modificació del Reglament acadèmic aprovat per l’Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, adaptat a les mesures acadèmiques adoptades a causa de la situació creada per la pandèmia de la COVID-19 és el que s’adjunta com a annex.

Disposició transitòria

Única. Vigència de la matrícula

La matrícula de l’any acadèmic 2019-20 es considera vigent des del moment en què es formalitza fins que acaba l’any acadèmic i se signen les actes corresponents, o bé, si escau, fins que és anul·lada.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present adaptació del Reglament acadèmic aprovat per l’Acord normatiu 12741/2018, de 10 de maig, entra en vigor l’any acadèmic 2019-20.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de maig de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació

Els alumnes, els professors dels estudis de grau i de màster i el personal d’administració i serveis de la Universitat i dels centres adscrits estan subjectes al present reglament acadèmic.

Article 2. Responsables dels estudis

 1. El responsable d'un estudi de grau adscrit a una facultat o escola és el degà de la facultat o el director de l'escola.
 2. El responsable dels estudis de màster universitari és el director del Centre d’Estudis de Postgrau.

Article 3. Calendari d’actuacions acadèmiques

Abans d’iniciar-se el període de matrícula, cada any acadèmic s’aprovarà el calendari d’actuacions, en el qual figuraran:

 1. Els períodes lectius de primer i segon semestre.
 2. El termini de publicació de les guies docents.
 3. Els horaris de classe.
 4. Els períodes d’avaluació.
 5. Els terminis de lliurament de les actes.

Capítol II. Matrícula

Article 4. Requisits de matriculació

 1. Hi pot haver tres tipus de requisits per matricular-se de determinades assignatures:
  1. Haver superat les assignatures clau.
  2. Haver cursat les assignatures clau.
  3. Estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures clau.
 2. Els requisits de matriculació són els que s’especifiquin al pla d’estudis vigent, o, si escau, els que proposin els centres o òrgans responsables i siguin aprovats per la Comissió Acadèmica.

Article 5. Matrícula ordinària

 1. Els alumnes de nou ingrés que vulguin iniciar un estudi amb limitació de places a la UIB han de formalitzar la preinscripció en els terminis pertinents i, en cas d’obtenir plaça, formalitzar la matrícula en el termini establert. Els alumnes de nou ingrés que vulguin iniciar estudis sense limitació de places poden formalitzar la matrícula sense necessitat de realitzar el tràmit de preinscripció.
 2. Els alumnes de nou ingrés de les titulacions oficials de la UIB han de formalitzar la matrícula d’acord amb el que especifiquin la normativa i les instruccions que s’estableixin a aquest efecte.
 3. Els alumnes de nou ingrés dels estudis de grau seran incorporats al programa de tutorització que estableixi cada centre sota les directrius fixades pel Pla d’acció tutorial (PAT).
 4. Tots els alumnes de la UIB s’han de matricular en el termini establert seguint el procediment d’automatrícula. L’ampliació de matrícula, la matrícula extraordinària o la matrícula per tutela acadèmica es duran a terme per automatrícula si els mitjans tècnics ho permeten i si els centres responsables ho autoritzen. El termini de matrícula per a les titulacions de màster pot ser diferent del dels estudis de grau, tot respectant les condicions previstes al pla d’estudis corresponent.
 5. Els alumnes que hagin cursat a la UIB, totalment o parcialment, estudis universitaris oficials, de llicenciatura, enginyeria, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, grau o màster i vulguin iniciar uns altres estudis a la UIB, així com els alumnes d’altres universitats que hagin cursat totalment o parcialment estudis oficials i vulguin iniciar o continuar estudis a la UIB, han de complir amb el que determina l’apartat 1 d’aquest article i, a més, han de seguir els procediments establerts a la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB.
 6. A la memòria del pla d’estudis es recomana que un alumne es matriculi d’un màxim de 60 crèdits per any acadèmic. No obstant això, els estudiants es poden matricular de més de 60 crèdits per any acadèmic, acceptant la responsabilitat d'haver comprovat que poden realitzar les activitats d'avaluació tal com estan programades i complint els requisits establerts que siguin necessaris per superar l'assignatura.
 7. Els estudiants de grau només es poden matricular d’assignatures de cursos superiors si compleixen les condicions fixades per la normativa de permanència de la UIB que els sigui aplicable.
 8. Els estudiants disposen d’un màxim de matrícules ordinàries per superar cada assignatura de la seva titulació. Aquest màxim de matrícules serà el que determini la normativa de permanència de la UIB que els sigui aplicable.
 9. Els estudiants que iniciïn estudis que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau s’han de matricular, com a mínim, de 48 crèdits de les assignatures del primer curs, d’acord amb l’estructuració del pla d’estudis corresponent. En el cas d’estudiants a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits.
 10. Els estudiants que iniciïn estudis que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari s’han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. En el cas d’estudiants a qui s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 15.

Article 6. Matrícula addicional

 1. Els alumnes que hagin esgotat les matrícules ordinàries per aprovar una assignatura i no l’hagin aprovada, poden sol·licitar una matrícula addicional per poder superar-la.
 2. Per obtenir la matrícula addicional s'ha de presentar una sol·licitud, als serveis administratius corresponents, adreçada al responsable dels estudis, que la resoldrà. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’especificar si vol ser avaluat en les mateixes condicions que els altres estudiants o si prefereix un sistema d’avaluació per tribunal. En aquest darrer cas, el director del departament al qual pertanyi el professor responsable de l’assignatura nomenarà un tribunal de tres professors (inclòs, si es considera oportú, el professor responsable de l’assignatura), que establirà les condicions d’avaluació d’aquesta matrícula addicional d’acord amb els principis establerts a l’article 24 d’aquest reglament.
 3. La denegació de la matrícula addicional per part del degà, director d’escola o director de la titulació ha de ser motivada i l’estudiant pot presentar, contra aquesta denegació, recurs davant el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Article 7. Matrícula d'estudiants a temps parcial

 1. 1. Perquè un estudiant pugui ser considerat estudiant a temps parcial ha d’acreditar que es troba en un dels supòsits següents:
  1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats lectives; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
  2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
  3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici de l’any acadèmic.
  4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
  5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
  6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves especialitats, impartit pel Conservatori Superior de Música.
  7. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.
 2. Els supòsits a), d), e), f) i g) s'han d'acreditar cada any. El supòsit b) s'ha d'acreditar la primera vegada i una vegada caduqui la certificació corresponent.
 3. Les sol·licituds per obtenir la condició d’estudiant a temps parcial s’han de presentar, en el cas d’estudiants que iniciïn estudis, durant el termini de preinscripció. En el cas d’estudiants que continuïn estudis, les sol·licituds s’han de presentar abans de l’inici del termini de matrícula.
 4. En qualsevol cas, si durant el primer semestre es produeix una modificació sobrevinguda i important de les condicions detallades al primer apartat d’aquest mateix article, l’estudiant pot fer una sol·licitud per obtenir l’estatus d’estudiant a temps parcial fins a l’inici del termini d’ampliació de matrícula. En aquest cas, als efectes que determina la disposició normativa per la qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, només es poden fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què s’hagi matriculat l’estudiant i sobre les condicions acadèmiques de les assignatures de segon semestre.
 5. Totes les resolucions de les sol·licituds de dedicació a l’estudi a temps parcial, corresponen al Rector o al vicerector que delegui.
 6. Als efectes de règim de permanència, els estudiants de grau que hagin obtingut la consideració d’estudiants a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits fixats a l'article 5.9 d'aquest reglament. En qualsevol cas, s’estableix que en acabar el primer any acadèmic, i en acabar els dos primers anys acadèmics, l’estudiant a temps parcial ha de tenir superats el mínim de crèdits fixats a la normativa de permanència de la UIB.
 7. Pel que fa al procediment de matrícula, els estudiants a temps parcial es regiran pel que determina l’article 5 d’aquest reglament.

Article 8. Matrícula per tutela acadèmica

En el supòsit que les pràctiques externes o la defensa del treball de fi de grau o de fi de màster no es puguin realitzar el mateix any acadèmic en què s’hagi formalitzat la matrícula, l’estudiant s’haurà de matricular de bell nou l’any acadèmic següent. Aquesta matrícula s’ha de fer per automatrícula o, si escau, al Centre d’Estudis de Postgrau o als serveis administratius corresponents, i pot ser per tutela acadèmica si les directrius establertes pel centre responsable dels estudis així ho preveuen.

Article 9. Matrícula extraordinària

 1. La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona, tot i que no tingui titulació d’accés a la Universitat, que es matricula en una o diverses assignatures per raons d’interès personal i que dóna dret a l’expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats.
 2. La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de matrícula ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la persona sol·licitant, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre corresponent. Les sol·licituds es resoldran en finalitzar el termini de matrícula ordinària.
 3. L'alumne que es vulgui matricular en una assignatura amb matrícula extraordinària ha de complir amb els requisits establerts d’acord amb el que es determina a l’article 4 d’aquest reglament i, en l’àmbit de l’assignatura, gaudirà dels mateixos drets i deures que els alumnes amb matrícula ordinària.
 4. Les assignatures superades en règim de matrícula extraordinària poden ser reconegudes en una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits. Excepcionalment es pot superar aquest límit per no fraccionar l’assignatura reconeguda de menys crèdits.
 5. En qualsevol cas, no s’acceptarà la matrícula extraordinària als alumnes que estan matriculats o tenen un expedient obert en un pla d’estudis oficial de la Universitat de les Illes Balears i demanen de poder realitzar una matrícula extraordinària d'assignatures que formen part d'aquest pla d'estudis.

Article 10. Matrícula dels alumnes de mobilitat

 1. Els alumnes de mobilitat són aquells que d’acord amb un programa d’intercanvi (ERASMUS+, ERASMUS Mundus, SICUE-Sèneca, DRAC, Convenis d’intercanvi, etc.) poden cursar una part dels estudis en una altra universitat, durant un període limitat, i obtenir posteriorment a la UIB el reconeixement de les matèries cursades a la universitat de destinació.
 2. La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals, publicarà durant el curs acadèmic les convocatòries dels diferents programes d’intercanvi, en les quals s’establiran les condicions, els terminis i la documentació requerida per dur a terme la sol·licitud.
 3. Per poder sol·licitar una plaça d’intercanvi els estudiants de la UIB han d’estar matriculats en el curs acadèmic en què la sol·licitin i complir els requisits que s’especifiquin a la convocatòria de cada programa.
 4. El alumnes de mobilitat estan subjectes al que determina l’article 4 d’aquest reglament.

Article 11. Canvis en la matrícula

Els alumnes poden canviar la matrícula durant els deu dies naturals posteriors a l’inici de l’activitat acadèmica de cada semestre, tot mantenint o incrementant el nombre de crèdits de què s’hagin matriculat prèviament.

Article 12. Ampliació de matrícula

 1. Poden realitzar ampliació de matrícula els alumnes que hagin formalitzat matrícula dins el termini ordinari. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre.
 2. El pla d’ampliació de matrícula serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la facultat o escola. El pla d’ampliació de matrícula es publicarà abans de l’inici del termini de matrícula ordinària (per defecte, es prorrogarà el pla del curs anterior, amb acomodació del període corresponent al calendari acadèmic) i ha d’especificar les assignatures que seran susceptibles, o no, d’ampliació.
 3. Els centres responsables de la titulació i els serveis administratius que els donen suport organitzaran el procediment d’ampliació de matrícula de manera que es pugui minimitzar l’impacte de la incorporació d’estudiants nous a les aules.

Article 13. Anul·lació de matrícula

 1. De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica. S’entenen per causes d’anul·lació les següents:
  1. Malaltia greu justificada.
  2. Situació de discapacitat sobrevinguda.
  3. Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  4. Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  5. Denegació del visat.
  6. Denegació de beca per motius no acadèmics.
  7. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
   Tots els casos s’han de justificar documentalment.
  8. En el cas de matrícules d’assignatures del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20, qualsevol modificació de les condicions familiars o econòmiques o falta de recursos tècnics per a l’adaptació de la docència presencial a la no presencial per la pandèmia de la COVID-19.
 2. L’anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques, sempre que la sol·licitud es faci abans del 10 de gener per a assignatures del primer semestre. El termini de sol·licitud d’anul·lació de matrícula per a assignatures del segon semestre de l'any acadèmic 2019-20 es mantindrà obert fins al dia 20 de maig.
 3. Si l’anul·lació és total, l’alumne obtindrà, per una sola vegada, reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, excepte en el supòsit previst a l’apartat 1.d) d’aquest article.
 4. Pel que fa al règim de permanència, no comptabilitzarà acadèmicament la matrícula anul·lada. Tampoc no comptabilitzarà la matrícula anul·lada quan l’alumne formalitzi una nova matrícula a la UIB.
 5. Els alumnes sol·licitants de beca, en funció de la concessió o denegació d’aquesta poden tenir un règim especial que s’establirà anualment en funció del que determini la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic vigent i/o altra normativa que sigui aplicable.

Article 14. Matrícula en dos estudis

 1. Els alumnes que cursin una titulació de grau o de màster es poden matricular d’una altra titulació de grau o de màster.
 2. En qualsevol cas, no es poden iniciar simultàniament dos estudis de grau amb limitació de places.
 3. En tots els casos se seguirà el procediment establert per als alumnes de nou ingrés.
 4. L’estudiant que opta per la simultaneïtat de dues titulacions s’ha d’atenir a les condicions docents de cada un dels estudis. L’eventual coincidència d’exàmens es resoldrà d’acord amb el que especifica l’article 29 d’aquest reglament.

Article 15. Assignació i canvi de grups

 1. Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris d’assignació i de canvi de grup.
 2. De manera excepcional, cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups mitjans sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia.

Capítol III. Organització docent

Article 16. Assignatures optatives

 1. L’oferta d’assignatures optatives d’una titulació és competència del centre d’acord amb els departaments afectats
  L'oferta d'assignatures optatives pot ser modificada anualment en aquells plans d'estudis en els quals l'obtenció del títol corresponent no estigui condicionada a les assignatures optatives efectivament cursades per l'alumne.
  Si per a l'obtenció del títol és requisit haver cursat un determinat itinerari curricular i, consegüentment, haver superat un grup preestablert d'assignatures optatives, l'oferta d’aquestes assignatures s’haurà d’acordar entre les facultats i escoles i els departaments, els quals s’hauran de comprometre a impartir les assignatures acordades durant el període establert.
 2. Els estudiants poden matricular-se i examinar-se de les assignatures optatives exclusivament durant l’any acadèmic en què són vigents.
 3. Els centres i els responsables de la titulació vetllaran perquè durant el procés d’extinció d’un pla d’estudis es mantingui una oferta de crèdits optatius que permeti als alumnes la finalització dels estudis.

Article 17. Horaris i aules

Els centres elaboraran els horaris de classes d’acord amb la programació docent dels estudis, la relació d’espais assignats i el calendari d’actuacions acadèmiques, i, si escau, d’acord amb el procediment que hagi aprovat el centre o òrgan competent.

Article 18. Programació de les activitats d'avaluació

Els centres o òrgans responsables fixaran el calendari de les activitats d’avaluació corresponents al període d’avaluació complementària i al període d’avaluació extraordinària, tot minimitzant les coincidències de dates entre assignatures d’un mateix estudi. Així mateix, coordinaran el calendari de les activitats d’avaluació contínua i vetllaran perquè la temporalització d’aquestes sigui equilibrada entre totes les assignatures d’un mateix curs i semestre.

Article 19. Assignació de professors

 1. En el cas dels estudis de grau, els professors responsables de cada assignatura, o dels «grups assignatura» establerts al compromís d’oferta acadèmica (COA), i els que imparteixin part de la docència de cada una, seran nomenats pel director del departament competent sota les regles que, si escau, fixi de manera general el Consell de Direcció de la UIB o de manera més específica proposin els consells de departament i aprovi el Consell de Direcció.
  Els ajudants que no siguin doctors no poden ser designats com a responsables únics d’assignatures, ni exercir com a tals.
  Els professors associats poden ser responsables d’assignatures; el director de departament pot nomenar per a cadascun un tutor que haurà de ser un professor permanent.
 2. En el cas dels estudis de màster, l’assignació de professors seguirà aquestes normes:
  1. Es vetllarà perquè es respecti la planificació docent aprovada al pla d’estudis que, en el seu moment, hagi tingut el vistiplau dels centres, departaments o instituts implicats.
  2. En els casos en què els plans d’estudis dels màsters no detallin l’assignació de professors/assignatura, el director del màster farà una proposta d’assignació i la remetrà tant al Centre d’Estudis de Postgrau com a cada un dels consells de departament implicats perquè en facin l’aprovació i, si escau, la incorporin al COA.
  3. En cas que hi hagi professors implicats que no estiguin adscrits a cap departament de la UIB, el director del màster farà la proposta d’assignació de la docència i el Centre d’Estudis de Postgrau hi donarà el vistiplau.

Article 20. Guies docents

 1. Els professors responsables de les assignatures o dels grups de cada assignatura han de presentar les guies docents en el període que marqui el calendari d’actuacions acadèmiques, d’acord amb els criteris que fixi la Comissió Acadèmica.
 2. Els centres o els òrgans responsables dels estudis han de vetllar per la coherència global de les guies docents de totes les assignatures.

Article 21. Publicitat de l'organització docent

 1. S’ha de posar a disposició dels alumnes, almenys a la web de la UIB, abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic com a mínim:
  1. La guia docent de les assignatures.
  2. Els horaris de les classes presencials que s’impartiran en grup gran i en grup mitjà.
  3. Les dates de les avaluacions complementàries i extraordinàries.
 2. En començar cada assignatura els estudiants han de tenir a la seva disposició la programació de tots els altres procediments d’avaluació contínua.

Article 22. Horari d’atenció als alumnes

 1. A excepció del mes en què legalment el professorat tingui concedides les vacances i la resta de períodes no lectius que estableixi el calendari acadèmic, els professors han d’estar a disposició dels alumnes, al seu despatx de la UIB, durant les hores de tutoria establertes, per resoldre dubtes i preguntes sobre l’assignatura impartida o sobre el currículum de l’estudiant. L’horari de tutories ha d’estar anunciat a la guia docent i a UIBdigital. Respectant les hores setmanals establertes, es poden fer tutories per telèfon, e-mail o en línia.
 2. Si per qualsevol motiu justificat els professors no poden ser presents al despatx o no poden atendre els alumnes en l’horari de tutories establert, ho han de comunicar als eventuals usuaris de la manera més efectiva.

Article 23. Canvis en l’organització docent

 1. Que es conservin els horaris de classes i les dates d’avaluació anunciats abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic constitueix un dret individual de cada estudiant, per la qual cosa els horaris i les dates publicats no es poden alterar excepte que el degà o el director del centre ho autoritzi en algun dels casos següents:
  1. Quan totes les parts implicades es manifestin, de manera explícita, a favor d’un canvi i hi hagi espai disponible.
  2. Quan per qualsevol circumstància els horaris publicats esdevinguin absolutament inviables.
 2. Si per qualsevol motiu justificat els professors no poden impartir temporalment la docència assignada en l’horari establert, ho han de comunicar al personal d’administració i serveis. La persona d’administració i serveis que rebi la comunicació ho farà saber als serveis administratius corresponents, que avisaran el director del departament que pertoqui i el responsable dels estudis on el professor imparteix docència. En la mesura que sigui possible, el professor també ha d’avisar directament els alumnes a través de les eines corresponents de Campus Extens.

Capítol IV. Avaluació

Article 24. Responsabilitat de l'avaluació

L’avaluació dels alumnes és responsabilitat de la Universitat i l’han d’exercir els professors responsables de cada assignatura, llevat del que disposen els articles 6.2, 38.4 i 41 d’aquest reglament i d’altres situacions excepcionals, per a les quals el Consell de Direcció cercarà una solució adient.

Article 25. Períodes d’avaluació

 1. Pel que fa a les assignatures de grau, es diferencien tres períodes d’avaluació que quedaran establerts al calendari de cada any acadèmic, que són:
  1. El període d’avaluació contínua, que es durà a terme durant el període lectiu de cada semestre.
  2. El període d’avaluació complementària, que es durà a terme a la finalització de cada semestre i en el qual es podran programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o proves de l’avaluació final.
  3. El període d’avaluació extraordinària el fixarà cada centre d’acord amb el calendari de la Universitat aprovat per a cada any acadèmic, per als elements avaluables que s’hagin definit com a recuperables a les guies docents.
 2. Les assignatures i activitats formatives de màster s’han d’ajustar, en la mesura del que sigui possible, als períodes esmentats, però, ateses les seves peculiaritats o les condicions prèviament establertes al seu pla d’estudis, es poden establir períodes diferents que en tot cas han d’estar definits a les guies docents.

Article 26. Elements i criteris

 1. Com a norma general, l’avaluació de les assignatures serà contínua per valorar el nivell d’adquisició de les competències per part dels estudiants, d’acord amb els continguts i criteris d’avaluació indicats a les guies docents.
 2. La qualificació global serà el resultat de les qualificacions obtingudes a l’avaluació contínua, la qual es pot complementar amb un procediment d’avaluació final (examen, treball de curs, activitat pràctica...).
 3. El pes de cada element d’avaluació no pot suposar més del 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura. En el cas de matèries i assignatures de titulacions de màster, ateses les seves peculiaritats, els elements i criteris d’avaluació s’adaptaran al que determini el seu pla d’estudis verificat.
 4. El procediment d’avaluació final que es concreti en un examen o prova s’ha de realitzar en el període d’avaluació complementària i serà obligatòriament recuperable durant el període d’avaluació extraordinària.
 5. Cadascuna de les activitats d’avaluació que tinguin caràcter de no recuperable no podrà superar el 40 per cent de la qualificació final i no podrà ser condició necessària per superar l’assignatura, a excepció d’aquelles activitats pràctiques que per la seva naturalesa no puguin ser recuperables. El centre, amb l’informe del consell d’estudis, podrà aprovar un pes superior o permetre’n el caràcter de validació atenent l’especificitat de l’assignatura o les assignatures d’una titulació.
 6. Les activitats d’avaluació contínua s’han de realitzar o lliurar en el calendari previst a la guia docent o a l’eina de temporalització de l’assignatura. En cas que, per causes justificades, l’estudiant no realitzi o lliuri l’activitat en la data prevista, el professor ha d’oferir alternatives d’avaluació. L’ingrés hospitalari, decés de familiar fins a segon grau, obligacions de caràcter públic ineludibles i la participació en competicions per part d’esportistes d’alt rendiment es consideraran, sempre, causes justificades.
 7. En cas que un alumne obtingui per aplicació matemàtica dels pesos dels elements d’avaluació un resultat de 5 o superior però no superi l’assignatura perquè no ha obtingut la qualificació exigida en algun dels elements validadors, és a dir, els que són condició necessària per superar l’assignatura, la qualificació global que obtindrà serà un 4,5.
 8. Per a l’avaluació dels treballs de fi de grau o de fi de màster i de les pràctiques externes s’han de seguir les normes generals que hagi establert el Consell de Direcció o, si escau, les directrius específiques que cada pla d’estudis hagi previst o desenvolupat posteriorment.
 9. Els itineraris d’avaluació, que també es poden establir per als alumnes a temps parcial, s’han d’especificar a les guies docents i s’han d’ajustar a les normes establertes en aquest article. L’estructura d’aquests itineraris es pot definir en un contracte d’aprenentatge que signaran el professor i l’alumne.
 10. En el cas de les assignatures i activitats formatives de màsters, s’han d’ajustar als principis i criteris d’avaluació que marca el present article, tot i que, ateses les seves peculiaritats, s’hi poden introduir els canvis necessaris per ajustar-se a les condicions prèviament establertes al pla d’estudis o al calendari corresponent.

Article 27. Abstenció i recusació

 1. Són causes d’abstenció o recusació dels professors:
  1. Tenir parentiu de consanguinitat amb l’estudiant fins al quart grau o d’afinitat fins al segon, com també el fet de compartir-hi despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la representació o la direcció.
  2. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb l’estudiant.
 2. El professor en el qual concorrin qualsevol de les causes esmentades al primer apartat d’aquest article ha de comunicar aquesta circumstància al director del departament o de la titulació. En qualsevol cas, s’ha d’abstenir d’avaluar l’alumne en qüestió.
 3. Si es dóna alguna de les causes esmentades al primer apartat i el professor no ha comunicat la seva abstenció, els estudiants poden adreçar la sol·licitud de recusació al director del departament, el qual prendrà la resolució corresponent després d’una audiència amb el professor recusat. En el supòsit que el professor no estigui adscrit a cap departament, prendrà la resolució el director de la titulació que correspongui.
 4. Segons les circumstàncies, si és procedent l’abstenció o la recusació, el director de departament o de la titulació pot resoldre:
  1. Que l’estudiant s’acomodi, amb tots els efectes acadèmics, en un altre grup de la mateixa assignatura.
  2. Que l’avaluació la realitzi un altre professor, que firmarà una acta especial.

Article 28. Adaptació de l’avaluació

 1. La Universitat garantirà que els alumnes amb discapacitat acreditada, tant temporal com permanent, o necessitats específiques de suport educatiu puguin realitzar les proves d’avaluació (contínua, complementària i extraordinària) en les degudes condicions d’igualtat que la resta d’estudiants.
 2. Feta la petició prèvia expressa per la persona interessada i amb el seu vistiplau, l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials emetrà un informe amb les mesures i ajudes que permetin l’avaluació d’acord amb el primer apartat d’aquest article. L’informe esmentat es remetrà als professors de les assignatures.
 3. Les mesures poden consistir en:
  1. Adequació de temps.
  2. Ús de productes de suport (ajudes tècniques).
  3. Assistència de suport personal durant la realització de les proves.
  4. Adequació del model de prova.
  5. Adequació dels criteris d’avaluació.
  6. Altres que es considerin en funció de les necessitats dels estudiants.
 4. En tots els casos s’assegurarà l’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos d’avaluació i dels espais físics on es desenvolupin.

Article 29. Coincidència de dates

 1. Pel que fa als períodes d’avaluació complementària i extraordinària de les assignatures de grau i màster, es considera que hi ha coincidència d’exàmens quan entre l’acabament d’un examen i l’inici del següent hi ha menys de tres hores de separació. Pel que fa a les proves d’avaluació contínua realitzades dins l’horari habitual de classes, no s’aplicarà aquest límit i els centres o els responsables dels estudis resoldran els possibles problemes de coincidència de dates que puguin sorgir com a conseqüència de superposició d’horaris d’assignatures de diferents cursos.
 2. Si un estudiant té coincidència d’exàmens o proves durant el període d’avaluació complementària o preveu que en pugui tenir a l’avaluació extraordinària, ho ha de comunicar per escrit al cap d’estudis o director del màster a través dels serveis administratius del centre corresponent, abans del 15 de desembre per a les assignatures de primer semestre i abans del 20 de maig per a les assignatures de segon semestre i anuals. S’evitarà la coincidència oferint a l’estudiant la possibilitat de fer un dels exàmens en horari o data alternatiu i sota condicions anàlogues a la resta d’estudiants.
 3. S’aplicaran les regles següents per determinar l’assignatura de la qual s’ha d’oferir una data alternativa:
  1. En cas de coincidència d’exàmens entre una assignatura que és optativa per a l’estudiant amb una assignatura que és obligatòria o de formació bàsica, s’ha de proposar una data alternativa per a l’optativa.
  2. En cas de coincidència d’exàmens d’assignatures de la mateixa tipologia, el centre oferirà dates alternatives per als exàmens de les assignatures amb menys alumnes matriculats. La mateixa regla regirà per a la coincidència d’exàmens entre assignatures obligatòries i de formació bàsica.

Article 30. Absència dels alumnes

 1. L’estudiant que acrediti degudament la seva absència en qualsevol prova d’avaluació (contínua, complementària i extraordinària) d’una assignatura té dret que el professor li ofereixi alternatives d’avaluació i/o una data alternativa.
 2. La justificació de l’absència s’ha de presentar en un termini màxim de cinc dies un cop finalitzi la situació que hagi provocat l’absència o, si correspon per la gravetat de les circumstàncies, abans del tancament d’actes de cada període d’avaluació.
 3. El professor de l’assignatura, analitzada la justificació de l’absència, haurà de programar la repetició de la prova.
 4. Són causes justificades d’absència:
  1. Accident.
  2. Hospitalització.
  3. Naixement o adopció d’un fill.
  4. Mort d’un familiar fins a un segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat.
  5. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.
 5. Són causa també de situacions justificades les que es deriven:
  1. De la participació dels alumnes de la UIB en programes oficials de mobilitat. En aquest cas, la situació només pot afectar els elements d’avaluació complementària i extraordinària. L’alumne ha de presentar una sol·licitud al cap d’estudis, el qual fixarà una nova data d’examen o prova abans o després de la data inicialment programada.
  2. De la participació dels alumnes de la UIB en activitats esportives d’alt nivell i/o d’alt rendiment. L’alumne pot sol·licitar, amb antelació suficient, un canvi de data i/o horari al cap d’estudis, adjuntant la justificació corresponent de coincidència d’un examen o prova amb les seves activitats esportives, sempre que aquestes es refereixin a una competició.
  3. De la participació en activitats de caràcter cultural en representació de la Universitat. L’alumne, amb el justificant corresponent, ha de sol·licitar un canvi de data i/o horari al cap d’estudis.

Article 31. Avaluació anticipada

 1. L’avaluació anticipada d’una assignatura consisteix a avaluar una assignatura de segon semestre durant els períodes d'avaluació fixats per a les assignatures de primer semestre. La sol·licitud d’avaluació anticipada s’ha de fer durant el mes de novembre als serveis administratius corresponents.
 2. Llevat que el centre tingui una normativa específica en aquest sentit, l’avaluació anticipada la concedirà el responsable dels estudis sempre que es donin les condicions següents:
  1. Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures per any acadèmic i sempre que l’alumne pugui finalitzar els estudis en el període d’avaluació complementària de febrer.
  2. L’estudiant ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura, exceptuant les assignatures de treball de fi de grau o de fi de màster i les pràctiques obligatòries, en què no és necessari aquest requisit.
  3. La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència d’activitats recuperables que permetin aquesta opció, o bé els professors hi han d’estar d’acord.

Article 32. Organització i execució de les proves

 1. Els professors poden demanar la identificació dels alumnes mitjançant DNI, passaport, carnet de la UIB o un altre mitjà fiable, abans o durant la realització de la prova d’avaluació.
 2. Els professors poden adoptar les mesures que considerin adients per evitar el frau en l’avaluació, com ara limitar l’ús de dispositius electrònics, llibres, apunts i altres objectes a l’abast de l’alumne.
 3. Els exàmens orals es realitzaran a l’aula assignada, i l’examen serà públic si ho demana l’alumne que s’ha d’examinar.
  Els exàmens o proves orals finals seran enregistrats per permetre una posterior revisió de la qualificació, llevat dels casos següents:
  1. Que l’estudiant renunciï, per escrit, al dret que l’enregistrin.
  2. Que l’examen es produeixi davant un tribunal.
  3. Les proves o intervencions orals que formin part d’un procediment d’avaluació contínua no cal que siguin enregistrades, sempre que es puguin desenvolupar en presència d’altres alumnes de l’assignatura o grup.
 4. L’estudiant té dret:
  1. A un enunciat clar de les preguntes, i si l’examen és escrit, a enunciat per escrit i expressat amb claredat.
  2. A conèixer l’ordre en què s’examinarà, com a mínim una setmana abans de la data establerta per a la realització de l’examen oral.
  3. A rebre un justificant documental en finalitzar la prova que acrediti que l’ha realitzada.
 5. Els residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera tenen dret a realitzar els exàmens escrits dels períodes d’avaluació complementària i extraordinària a les respectives seus universitàries, de conformitat amb el procediment que estableixi el Consell de Direcció.

Article 33. Frau

 1. Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de l’assignatura.
 2. En particular, es considera un frau:
  1. En els exàmens o proves escrites, l’ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
  2. En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d’obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi).
 3. Si l’alumne considera la decisió incorrecta, pot recórrer contra la qualificació tot seguint el procediment descrit als articles 37 i 38 d’aquest reglament.

Article 34. Tipus de qualificació

 1. Les qualificacions finals de cada assignatura que s’han de fer constar a l’acta són de forma numèrica entre 0 i 10, amb expressió d’un decimal, i es corresponen amb la qualificació qualitativa següent: 0-4,9 suspens; 5,0-6,9 aprovat; 7,0-8,9 notable; i 9,0-10 excel·lent.
 2. Es considerarà que un estudiant és un «no presentat» quan només hagi realitzat activitats d’avaluació previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l’avaluació de l’assignatura.
  Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari.
 3. La menció de matrícula d’honor es pot atorgar a alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor en una assignatura (o en cadascun dels «grups assignatura» establerts en assignatures amb més d’un grup) no pot excedir el cinc per cent del nombre d’alumnes matriculats en el corresponent any acadèmic. Això no obstant, es pot concedir una matrícula d’honor si el nombre d’alumnes matriculats és inferior a vint.
  D’altra banda, el professor o els professors que imparteixin dos o més grups de la mateixa assignatura poden sol·licitar al responsable dels estudis la fusió dels grups als efectes de càlcul i assignació de matrícules d’honor.

Article 35. Publicació de les qualificacions i signatura d’actes

 1. La qualificació de les activitats d’avaluació contínua s’ha de comunicar a cada alumne en un termini màxim d’un mes des de la seva realització o lliurament, excepte en cas que s’hagin de lliurar les qualificacions finals en un termini inferior que s’ha de respectar.
 2. Els professors responsables de les assignatures (o del «grup assignatura») han d’introduir i publicar les qualificacions finals a les actes a través d’UIBdigital.
 3. A través d’UIBdigital, la Universitat només publicarà, dins cada grup i assignatura, les qualificacions, les mencions de matrícula d’honor i la informació estadística dels resultats. Tot i això, cada professor farà públiques les seves qualificacions parcials a través de Campus Extens, sempre que la comunicació es restringeixi als estudiants del grup o els grups de l’assignatura que imparteixi.
 4. Els professors han de signar i lliurar les actes en els terminis establerts al calendari de l’any acadèmic per a cada semestre.
 5. Quan s’acabi el termini de signatura d’actes, en cas d’absència, malaltia o negligència del professor responsable d’una assignatura de grau, el director del departament o, si pertoca, el director de la titulació de màster ha de signar i lliurar l’acta pertinent.

Article 36. Elements revisables

L’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes pel que fa a qualsevol dels elements de la seva avaluació.

Article 37. Revisió de les qualificacions

 1. Juntament amb les qualificacions finals, els professors han de fer públics a UIBdigital la data, l’horari i el lloc en què es farà la revisió. Aquesta revisió ha de tenir lloc dins la Universitat entre els dos i els set dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions.
 2. La petició de revisió no comportarà a l’alumne l’empitjorament de les qualificacions que hagi obtingut, tret que es detecti, durant la revisió, una errada material que el professor hagi de corregir.
 3. En el cas de les activitats d’avaluació contínua, el professor indicarà, quan publiqui les qualificacions, com es farà la revisió.

Article 38. Recurs enfront de la qualificació

 1. Un cop realitzada la revisió corresponent amb el professor responsable de la qualificació, l’estudiant pot recórrer contra la qualificació definitiva de l’assignatura de grau davant el director del departament al qual pertany el professor responsable o, en el cas dels màsters, davant el director de la titulació. El termini per recórrer serà de cinc dies hàbils a partir de la data del tancament definitiu de l’acta o cinc dies hàbils a partir de la data de revisió.
  Dins aquest termini i prèviament a la presentació del recurs, l’estudiant pot demanar al director del departament còpia del seu examen o prova d’avaluació, així com poder consultar el seu enunciat. En aquest cas, el termini per presentar el recurs començarà una vegada hagi tingut accés a la informació sol·licitada.
 2. El recurs pot fer-se sobre qualsevol dels elements de l’avaluació emprats al llarg del període en què s’ha impartit l’assignatura, que no siguin exàmens realitzats davant un tribunal i que no s’hagin retornat a l’alumne d’acord amb el que s’especifica a l’article 39.2.
 3. El recurs es pot fonamentar en l’al·legació d’alguna o diverses de les circumstàncies següents:
  1. Discordança entre els continguts de les proves i activitats d’avaluació i el que està previst a la guia docent de l’assignatura.
  2. Utilització de procediments d’avaluació essencialment diferents dels establerts a la guia docent i que no s’adaptin al que estableix l’article 26.3 del present reglament.
  3. Errors notoris en la qualificació de les proves.
  4. Incompliment dels criteris de ponderació en la qualificació final de les distintes activitats d’avaluació i que no s’adaptin al que estableix l’article 26.4 del present reglament.
  5. Aplicació injustificada de l’article 33 sobre frau en l’avaluació.
 4. En el termini de set dies hàbils des de la interposició del recurs, el director del departament, en els casos d’assignatures de grau, o el director de la titulació, en els casos d’assignatures de màster, nomenarà un tribunal que serà constituït per tres professors permanents, amb exclusió, en tot cas, del professor contra la qualificació del qual es recorre.
 5. El tribunal tindrà un termini de deu dies hàbils per estudiar les al·legacions presentades i examinar la guia docent i les activitats realitzades per l’estudiant que siguin pertinents per a la qualificació objecte del recurs, així com per obtenir els informes que consideri pertinents, oïts també l’estudiant i els professors que hagin intervingut en la qualificació. Així mateix, pot demanar als professors altres elements d’avaluació corregits per usar-los de referència.
  Si el recurs prové del supòsit de frau en l’avaluació, el tribunal demanarà al professor qualificador que, en la mesura que sigui possible, presenti les proves de què, si escau, disposi.El tribunal ha de resoldre el recurs enfront de la qualificació en el termini dels deu dies indicats al primer paràgraf d’aquest apartat.
 6. Un cop resolt el recurs, el tribunal pot:
  1. Confirmar o modificar la qualificació contra la qual s’ha reclamat. En el segon cas, els tres membres del tribunal firmaran una acta amb la qualificació definitiva.
  2. Proposar una nova prova o un examen, que serà avaluat pel mateix tribunal. La data de l’examen haurà de ser entre set i catorze dies hàbils des de la notificació de la resolució a l’alumne.
 7. Per adoptar qualsevol decisió distinta de la confirmació de la qualificació, el tribunal ha de donar prèviament audiència al professor contra la qualificació del qual s’ha fet la reclamació.

Article 39. Conservació

 1. Els professors han de conservar els elements d’avaluació d’una assignatura durant dotze mesos a comptar del moment en què se signa l’acta. Transcorregut aquest termini, els professors poden desfer-se dels exàmens i la resta de proves d’avaluació (respectant la confidencialitat de la normativa de protecció de dades) o, si els ho han demanat prèviament, retornar-los als estudiants.
 2. Amb la finalitat de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes, el professor pot retornar-los els elements d’avaluació contínua corregits i qualificats durant el semestre, amb el benentès que l’alumne que accepta el retorn d’un element d’avaluació assumeix la qualificació atorgada i renuncia al dret de reclamar sobre aquesta qualificació. En el supòsit que l’alumne no estigui conforme amb la qualificació i vulgui interposar el recurs previst a l’article 38 d’aquest reglament, ha de renunciar al retorn de l’element d’avaluació contra el qual pretén recórrer.

Article 40. Utilització

La reproducció total o parcial dels treballs o la seva utilització com a base d’un treball propi del professor s’han de subjectar a la legislació sobre propietat intel·lectual.

Capítol V. Finalització d’estudis mitjançant compensació

Article 41. Compensació de qualificacions

 1. Els alumnes de les titulacions de grau poden demanar la compensació d’una assignatura obligatòria o de formació bàsica, encara que els quedin pendents de superar el treball de fi de grau i les pràctiques externes. Els centres fixaran per a cada estudi una qualificació entre 5,5 i 6,5 com a llindar de la mitjana de l’expedient d’un alumne per poder demanar la compensació d’una qualificació.
  Per demanar la compensació s’han de complir les condicions següents:
  1. Que sigui l’única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l’estudiant per finalitzar els estudis.
  2. Que s’hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i la matrícula addicional de l’assignatura que es pretén compensar, i s’hagi obtingut com a mínim la qualificació de «suspens 3» almenys en una d’aquestes.
  3. Que la nota mitjana de l’expedient sigui superior a la fixada pel centre per a la titulació que cursi.
 2. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Comissió Acadèmica i, en el supòsit que la resolució sigui favorable a la compensació, el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, com a president de la Comissió Acadèmica, i el degà de la facultat, el director d’escola competent o el director de la titulació, signaran l’acta.
 3. En cap cas no seran objecte de compensació el treball de fi de grau, les pràctiques externes, les assignatures d’anglès específiques del pla d’estudis que permeten acreditar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l’obtenció del títol i les assignatures optatives. 

Capítol VI. Premis extraordinaris de finalització d’estudis oficials 

Article 42. Premis extraordinaris d’estudis de grau

 1. Els premis extraordinaris dels estudis de grau els concedirà la Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, a proposta de la facultat o escola competent.
 2. Es pot concedir un premi per cadascun dels estudis i any acadèmic per cada setanta alumnes o fracció que obtinguin el títol dins l’any acadèmic.
 3. Es valorarà com a mèrit l’expedient acadèmic. En qualsevol cas, per optar al premi extraordinari la nota mitjana de l’expedient haurà de ser igual o superior a «notable 7».
 4. En cas que es produeixi un empat entre diversos candidats, l’expedient tindrà un pes del 95 per cent, i per al 5 per cent restant es valoraran altres mèrits (beques, premis, col·laboració en la investigació, etc.).
 5. Alternativament, els centres poden decidir la realització d’un examen o prova que farà mitjana aritmètica amb l’expedient acadèmic i al qual poden presentar-se els estudiants amb la mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a l’especificada a l’apartat 3 d’aquest article. Així mateix, dins els marges establerts, cada junta de centre podrà fixar limitacions, com apujar la nota mínima o establir requisits del tipus temps d’obtenció dels mèrits, etc.

Disposicions addicionals

Primera. Adaptacions

El Consell de Direcció estudiarà les peculiaritats de l’aplicació del Reglament acadèmic i hi farà, amb l’informe previ de la Comissió Acadèmica, les adaptacions oportunes.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest reglament apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al present reglament.