logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13237. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 d’octubre de 2019 per la qual es destinen en comissió de serveis diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d'aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis les funcionàries de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen.

Aquestes funcionàries, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.

Annex

Cognoms i nom

Codi plaça

Unitat/Servei

Cos

Subgrup

Nivell

Data d’inici

Borràs Bover, M. Magdalena

 172

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

CG

C1

20

03/10/2019

Capó Siquier, Apol·lònia M.

36

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica

CG

C1

20

03/10/2019

Coll Grau, Margalida

 5229

Hospital Universitari Son Espases

CG

C1

21

03/10/2019

Esteva Llodrà, Neus

5279

Edifici Ramon Llull

CG

C2

18

03/10/2019

Fernández Berjillos, Eva M.

991

Rectorat

CG

C2

18

03/10/2019

Morro Mas, Laura

881

Edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós

CG

C1

18

03/10/2019

Quetglas Busquets, Maria

5186

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i Instituts Universitaris de Recerca

CG

A2

21

03/10/2019

Rodríguez Blasco, Cristina

121

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C1

20

03/10/2019

Sastre Tous, M. Rosa

680

Edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

CG

C2

18

03/10/2019

CG: cossos generals