logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 486 - Any  XXXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 d'octubre de 2019
Rectorat

13238. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 d'octubre de 2019 per la qual es declara en situació d'excedència voluntària especial la senyora Maria del Mar Torrens Armengol.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat i en virtut del que disposa l’article 15 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny (BOIB núm. 79, extraordinari, d’1 de juny), de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, a petició de la persona interessada, declar en situació d’excedència voluntària especial la senyora Maria del Mar Torrens Armengol, com a funcionària de carrera dels cossos específics d’altres serveis de l’escala de tècnics especialistes de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius del dia 17 d’octubre de 2019.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 d’octubre de 2019
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.